1. Iatas ni Onjolan na gogoh na totap,
Na jongjong do Kuria i atas tanoh on
Tuhanta Jesus Kristus, na pajonamkon in
Marhitei pandidion, ampa Hata-Ni in.

2. Ai domma susur Jesus manopot hita on,
tunangan na pinilih na idunia on .
In ma ganup kuria na dab tinobus-Ni n,
marhitei kuasa-Ni, daroh na pansing in.

3. Ipilih humbai bangsa bai sab dunia on,
Kuria gabe sada ibagas Tuhan in.
Sada haporsayaon, sada panginuman,
aima anggur na pansing, ampakon ruti in.

4. Bai ganup parlajouan ?ge sitaronon in,
tongtong ma mangarapkon damei ni Tuhan in.
Se boi ma ham mangidah torang janah sonang,
na monang do kuria bai haganupan in.

5. Kuria sipartonggo na i dunia on,
sada ampakon Tuhan Sitolu sada in.
Ampa halak na pansing janah na monang in,
papuho Ham hanami bai haliharon in.

1. Marhata giring-giring bapa, mandilo roh marminggu.
Sai ulang hita tading bapa, bai ontangan ni Jesus
Ai in do arta sijengesan, na gok malas ni uhur
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

2. Dear ma ham marhobas Inang ase borhat sonari
Ria pakon niombah inang on mada panorangni
Odor lao hu Gareja inang tapang hita sonari
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

3. Sai ulang homa lupa tong-tong arahkon ma hasoman
Ai do tandani hita tongon na dob gabe susian
Ra mandalankon holong sintong songon tonahni Tuhan
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

4. Sirsir ma hita on haganup, tangihon ma ambilan.
Manjalo malas uhurta rup, pasu-pasu ni Tuhan.
Manopa paruhuran talup, lao mangirikhon Tuhan.
Naima tongon! Eta ma da! Tapang hita marminggu.


1. Hinorhonni hamajuonni jaman on
Buei tumang sihalilian in ijon
Na gati mambaen taruyun hita on
Goluh na lang margagan tongon

2. Halani in ulang tarbador hita on
Lansei ni uhur sai padaoh ma in tongon
Na pindahi ma pangabak na sintong
Sai irikkon ma Jesus tongtong

3. Ibotoh Jesus aha na porlu bamu
Asal ma ra hita marondos tong ijin
Sai isarihon do goluhta haganup
Ronsi das bani ujungni

4. Ge pe mahol sipata pargoluhan on
Anggo bai Jesus na urah do ganup in
Ai gok kuasa Ni do ganupan tanoh on
Ise pag na mangulangi?


1.Sai roh ma bai harang i Betlehem on,
Ganup na porsaya podas ma hujon.
Manonggor hamegah ni uhurta in,
Tinongos Bapa na i surge in.

2. Sai tonggor hanima ma bai harang on,
Ai tubuh Dakdanak, ijon borngin on.
Jenges do rupaNi , mataNi torang,
Sai torih ma Ia, ho jadi siang.

3. Megah si Maria ?pa si Josep in,
Mangidah Dakdanak, na dob tubuh in.
Manombah hu bani do parmahan in,
I babou mandoding do parsurga in.

4. Manrogop hanima ganupan ale,
Maniru parmahan manombah use;
Mandoding hanima megahkon ijin,
Usihi malekat na hun babou in.

5. Hatahon; Ham Anak ni Naibata in,
Roh Ham roh hun datas ibaen idopNin.
Bannami ganupan na mardousa on,
Mambaen haluahon bannami tongtong.

6. Tor aha ma nani na baen molosMu,
Bereonkonnami hamegahonMu?
Ai omas ?ge pirak seng sihol Bamu,
Ai uhur na pansing do harosuhMu.

7. Antong uhurnami bereanMu in,
O Jesus Tuhanku sai jalo Ham in.
Pansing janah sonang baen Ham uhurhin,
Tongtong ma mardomu bai uhurMu in.