1. Ija parsaranan na gok sonang in harohanni tonduy
Ija nani in tor dong parsarananni tonduy ijon
Bai tanoh ni jolma na mardousa on?
Seng dong, seng dong i tanoh on, Ai hususuranta i surga tongon
Seng dong, seng dong i tanoh on, Ai hususuranta i surga tongon

2. Tadingkon ma ruhut ni dunia on, se sonang ho use hu surga tongon
Ihutkon ma Jesus, pambobai in, bai ganup na sihol itogu hujin
Nai ma, nai ma, nai ma tongon, ihutkon ma Jesus, irikkon tongon
Nai ma, nai ma, nai ma tongon ,ihutkon ma Jesus, irikkon tongon

3. Ganup na porsaya bai Tuhanta in, dapotan ianan na daer ijin
Tongtong do mandoding na ondos hujin, ibaen hamegahon na masa ijin
Amen, amen, haleluya, na puji ma Jesus ampa Naibata
Amen, amen, haleluya, na puji ma Jesus ampa Naibata


1. Martuah hataonkon, sisada Bapa in
Na tong marpauhuron, manggolom damei in
Na tong marpauhuron, manggolom damei in

2. Manorap anggo hombun, padear juma in
Sai sogop hatuahon, hubai hasoman in
Sai sogop hatuahon, hubai hasoman in

3. Pajumpah ma na patut, bai hasonanga in
Maluah na tarsangkut, borsih pardousa in
Maluah na tarsangkut, borsih pardousa in

4. Ganupan na porsaya, na masuk do hujin
Na gabe sakuria, sisada Tuhan in
Na gabe sakuria, sisada Tuhan in


1. Roh do hanai manrogop Tuhan mansopotkon dousa nami
Holong ma Ham bennami Tuhan sasap Ham ma in sonari
Ulang hanai boratan Tuhan uhur pe urah mandolei

2. Ham hansa pangurupi Tuhan age aha pe namasa
Na gabe panungkunan Tuhan Pasaudkon ganup horja
Ase ulang tartolsu Tuhan bai horja na lang marguna

3. Patoguh uhur nami Tuhan ase hot haporsayaon
Ulang lopas hanami Tuhan simbeei bai sirpang ni dalan
Ase ulang tarlambat Tuhan das hanami bai tujuan.


1. Martumpu ma hita malas uhurta
laho ma hita hu Betlehem.
Tonggor malekat mamuji Tuhanta
sai sombah puji Ia, sai sombah puji Ia,
sai sombah puji Ia Rajanta in.

2. Mandoding ganupan malekat ni Tuhan,
rap pakon jolma mandoding ma.
Puji Tuhanta sipaluah hita,
sai sombah puji Ia, sai sombah puji Ia,
sai sombah puji Ia Rajanta in.

3. Tuhanta na sangap tubuh i dunia,
doskon songon hita jolma on.
Roh do Tuhanta sipaluah hita,
sai sombah puji Ia, sai sombah puji Ia,
sai sombah puji Ia Rajanta in.

4. Padan ni Tuhanta, domma saud igoki,
lao patalarhon holongNi in.
Ganup mandoding marmalas ni uhur,
sai sombah puji Ia, sai sombah puji Ia,
sai sombah puji Ia Rajanta in.