1. Na marmuduhon tongtong tonduy pakon dagingmu
Puji tongon sai haholongi tongtong
Na pasirsirhon sonangmu

2.Domma ibere Ham Tuhan sipanganon nami
Pasangap Ham ma in nuan ibaen hanami
Angkula in ampa ganup gogoh niin
Tanda malas uhurnami

3.Ham sipagoluh sai tatap age tonduy nami
Janah pabosur Ham in i pardalanan nami
Hu Surga in, Jesus pasihol Ham in
Tongtong Bamu Tuhan nami

4.Ham ma marmahan hanami na i halungunan
Ase tarbaen hu lambungMu marpesta o Tuhan
Togu Ham tong hanai na loja ijon
Das ronsi bai parsaranan


1. Sisada angkula do hita ganupan, ragam ni pagori do hita tongon.
Na sombuh, bayak dos do in bani Tuhan, seng dong ilioi, isarihon do tong.
Tuhanta do nagabe Hayu Anggur, rantingNi do hita on hajojor.
Jolom ma Jesus ulang ham pandur, ase tabun marbuah na ramos.

2. Tanda ni sisada angkula do hita, rap marpangarapan bani goluh in.
Nai do bani horja rap marsiurupan, ulang dong na marsidalian ijin.
Tuhanta do nagabe Hayu Anggur, rantingNi do hita on hajojor.
Jolom ma Jesus ulang ham pandur, ase tabun marbuah na ramos.


1. Jesus hasomani, hanami haganup;
Pasada uhurnami ase torang ganup
2. Seng boi dalanonnami sanlangkah na torsa;
Dob Ham hasomannami torang age huja.

3. Sai Ham hasomannami ase ganup jorei,
Ganupan munsuhnami mangunduk talu bei.

4. Songon hasomannami, urupi hanai on;
Bai hasosakannami, na i dunia on.

5. Parorot Ham hanami, na dob jabolonMu.
Ampa hasomannami, sai ondos ma Bamu.

6. Dob bois bohalnami, holong ma ateiMu.
Pamasuk tonduynami bai hasonanganMu.

7. Sai tenger do uhurhu mardingat HataMu;
Ham do hatundalanku, bai paruhumanMu.


1. Ondoskon haganupan, haruni uhurmin.
Bai Naibata Johowa. Sidear gabei in.
Ai guru bai Tuhanta do tanoh ampa laut.
Buei sintani jolma, uhurni do na saud.

2. Ningon tenger uhurmu mardingat Tuhan in,
Ijin ma jaloonmu, na pinarsintamin.
Ai lang adong gunani, age marhoru ho;
Tonggomu do dalanni ase jumpahan ho.

3. Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
Na dear roh hubanta mambahen sirsir bei
Na dear ipaatudu tongtong hubanta on,
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on.

4. Sai tong tenger uhurmu mardingat Tuhan in;
Lupahon ma uhurmu bai pandoleian in;
Ai anggo itahankon horu ni uhurmin.
Tarolos do Tuhanta mambuat horumin.

5. Paturut Naibatanta patorsa langkahmin;
Na pandei do Tuhanta, ganup pasirsir in.
?Tor sungkod pingkiranNi lao paluahkon ho?
GogohNi ituduhkon, ase ididah ho.

6. Ai pe, o Tuhannami, taluhon hajojor
Pusok ni uhurnami sagala na sambor.
Hu surga in sai bolas ma tonduynami rup
Hu tanganMu ma ondos hanami on ganup.