1. Gok bai malas ni uhur do au mamuji Ham Tuhanku
Ai ipanalom Ham hape au marhorja bai pohonMu
Megah, megah uhurhon mangkorjahon parentahMu
Boi au dirgas nuan on Ham do na mamasu-masu

2. Ham do na boi mambaen au talup hatengeran bai horja
Ase torsa horjangku ganup Ham do na mardimata
Megah, megah uhurhon mangkorjahon parentahMu
Boi au dirgas nuan on Ham do na mamasu-masu

3. Sanggah na loja ngayotan au roh do Ham mangurupi
Sai isahap-sahapi Ham au, ulang sompat mandolei
Megah, megah uhurhon mangkorjahon parentahMu
Boi au dirgas nuan on Ham do na mamasu-masu

4. Huharinggaskon ma haganup horja na ondos bangku
Janah sai huhorjahon pongkut baen sangap ni GoranMu
Megah, megah uhurhon mangkorjahon parentahMu
Boi au dirgas nuan on Ham do na mamasu-masu


1. Sai ijalo Jesus in, do pardousa natariluh
Ambilankon Hatain bai ganup halak na kahou
Ase haganup na roh I pagoluh Jesus do

2. Idopni uhurNi in pinarbagahni hataNi.
Amapakon hagoluhan in sadokah I lambungNi
Haganup na roh in ipagoluh Jesus in
3. Pinahan no Kahou in ipindaho si parmahan
Bujuran do Jesus in mangidah di pardousa,
Ase ulang magou in ipagoluh Jesus in

4. Roh ganupan nasiam na pusok uhur lalap
Jesus do Mardilo ham, ase mulak bai Jahowa
Ulang lang porsaya da! Ipagoluh Jesus am

5. Au na pusok uhurhin roh bamu, oh Tuhan Jesus
Mansopotkon dousangkin, sasap Ham ganup utangku
Hata on mangapoh au, ipagoluh Jesus au

6. ?ge bajan pe dousangkin, darohMu do sigogohan
Boi manasap utangkin, pansaloseihon ganupan
In ma dingatonku tong, ipagoluh Jesus au

7. Seng huhabiari be haganupan pangaduan
Ai sigalar utangkin do mamorsan haganupan
Seng be hona papa au, ipagoluh Jesus au

8. Jesus sipagoluh au na mangungkab pardameian
Togu Ham ma au Bamu, ia jumpah hamateain
Ningku do mamuji Ham, ipagoluh Jesus au


1. Ningon Jesus hasomanku pitah ahu kahou do.
Rapkon Jesus boi au monang talu munsuhkin ganup.
Seng mabiar au ijin Jesus do hasomankin.
Sai irikononku Jesus balosanku mando in.

2. Pitah Jesus hasomanku bani sitarononkin.
Sai hu Bani husuhutkon haganup na borat in.
Seng mabiar au ijin Jesus do hasomankin.
Sai irikononku Jesus balosanku mando in.

3. Ningon Jesus hasomanku bani parlajouan in.
Tuhan Jesus do parmonang, sai pamonangonNi au.
Seng mabiar au ijin Jesus do hasomankin.
Sai irikononku Jesus balosanku mando in.

4. Pitah Jesus hasomanku ?ge na laho matei au.
Ningon daroh ni Tuhanku jolomonku lao hujin.
Seng mabiar au ijin Jesus do hasomankin.
Sai irikononku Jesus balosanku mando in.


1. Nini Titah palimahon Titahni Naibatanta
Maningon pasangaponmu do na matorasmu
Ase martuah ho anjaha dokah ho manggoluh
Bani tanoh nabinerehon ni Naibata hubam
Ase martuah ho anjaha dokah ho manggoluh
Bani tanoh nabinerehon ni Naibata hubam