1.Na poltak ma Panondang in, na mangatasi haganup
sagala parsinalsal
Jojor do sondanganNi in, i hagolapan haganup
na sihol bai sinalsal
Jesus,uhur-Mu ma ondos paliharhon manisia
mangirikhon Naibatanta

2.Ham na mangapoh uhurhon
o Raja ni dunia on,sadokah ni goluhku
Sai Ham ma gabe rupeihon,seng ra be au ijolom on
Ganup na laho salpu
Roh Bamu au na sombuh,na porsaya bai HataMu do
panumpakMu in hupindo

3.Tor ise pasonangkon au?
Age huja pe ahu lao,Ham hansa na hubotoh
Sai paahapkon Ham holong ni ateiMu bai dorunkin
masombuh janah bodoh
Ulang lopas Ham au kahou, ai Ham do mangkopkop ahu
ningon Ham do jolomanku

4.Uhurhu pe malas tumang
mangidah Jesus na roh in, mamboban hagoluhan
Sai Ham ma pujionku tong,sadokah au i tanoh on
age pe dob i babou
Sangap,sangap bai GoranMu,Ham Rajangku
Hudodingkon,hatunggunginMu,o Tuhan