1. Partangisan do hape anggo i dunia on.
Holsoh pusok uhur pe sai manosak do tongtong.
Ningon sogop hamateian bai ganupan jolma in.
Ai ganupan do manean, uhum ibaen dousa in.

2. Seng na tarlembangi in, anggo hamateian in.
Ningon do ibolus bei, bai na lao hu surga in.
Pangarapan na maharga, goluh sadokahni in.
Ia pangapoh bai uhurni, ganup na porsaya in.

3. Marmalas ni uhur do, na mananda Tuhan in.
Ai sirsir ganup hape, dapot ham i surga in.
Na tadingkon pe ganupan, na i atas tanoh on.
I lambungNi dapot hita, hasonangna na tongtong.