1. Sorani Jesusbangku on: ?Sai roh na loja in,
Huporsan ganup dousamin, ?ge sitarononmin?
Na roh do au na loja in, na pusok uhur in,
ai jumpah au bai Jesus in, inanan na sonang

2. Sora ni Jesus bangku on: ?Sai roh ma inum ma,
sirsir bah hagoluhan in, sai jalo inum ma?
Roh do au na horahan in, huinum ma bah in,
Uhurhu pakon tonduyhun jorgit malum do in

3. Sorani Jesus bangku on: ?Au do panondang in,
kawahkon lao do hombun in, ibahen sondang-Kin?
Domma huidah o Tuhan, sondang-Mu na lihar,
langkahku pe totap torang, das bai ujungni in.