1. Roh ham bai Jesus, roh ham botul, tangar hata-Ni jalo bujur.
Na roh do Jesus pagoluh ham, asal porsaya ham.
Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe;
Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.

2. Roh ham bai Jesus, akuhon ma, pambahenanmu na so tama;
Sai sasapon-Ni dousamu in, ibaen daroh-Ni in;
Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe;
Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.

3. Roh ham bai Jesus, papodas ma, ai seng ra Ia manulak ham;
Parholong atei do Jesus in, tenger ma uhurmu;
Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe;
Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.

4. Roh ham bai Jesus, ai holong do, uhur-Ni bani halak na roh ;
Ai ipaluah tonduyta in, ulang be magou in.
Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe;
Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.