1. Mase ham sai tong holsohan, janah sai mabiar ham?
Hasabarhon sitaronon, na dop sogop in hubam

2. Sai pindahi ma artamu, na so bolas buruk be
Sai tundali na masambor, ase sonang ham use

3. Sai porluhon manrotapkon, hauhuron tanoh on
Surga in sai tong uhurhon, sanggah ham i tanoh on

4. Sai nunuti paulakkon, uhurmin bai Naibata
Sai gomosi ma manjolom, Jesus Kristus Naibata

5. Guru bani Naibatanta, bahen ham panlangkahmin
Amen, amen, sai sangap Goran ni Tuhanta in